REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Predávajúci zodpovedá za vady služieb a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

Ak služby neboli riadne poskytnuté alebo vykazujú vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

Kupujúci je povinný reklamovať vady služieb u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako boli poskytnuté a v prípade, ak neboli poskytnuté vôbec, odo dňa, keď mali byť poskytnuté.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim.

Vzhľadom na charakter služieb poskytovaných predávajúcim, predávajúci reklamované vady služieb odstráni poskytnutím náhradných služieb alebo zľavou z kúpnej ceny. V prípadoch, keď odstránenie vady služieb nie je možné odstrániť poskytnutím náhradných služieb ani zľavou z kúpnej ceny, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (na stiahnutie)

Nákupný košík
Scroll to Top